Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Marickomerc doo su usklađene sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Prilikom online kupovine Marickomerc  obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

Ime i prezime
Broj telefona
E-mail adresa
Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
Podaci o izvršenim transakcijama plaćanja
Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe
Prilikom online kupovine, Marickomerc  obrađuje vaše podatke u svrhu pružanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Marickomerc naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime Marickomerc-a (npr. Kurirske službe, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Marickomerc. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

Marickomerc preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Marickomerc će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Za dodatne informacije o tome kako obrađujemo i postupamo sa vašim ličnim podacima možete pogledati u našoj Politici privatnosti.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumenjavanja pristali na primenu istih.

Slanje dokumentacije na mail
Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Marickomerc  će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Zabrana zloupotrebe sajta
Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.

OBAVEZE TRGOVCA I PRAVA POTROŠAČA
Prava potrošača prilikom kupovne robe preko interneta
Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice internetprodajaguma.rs smatra prodajom na daljinu.

Prateća dokumentacija uz robu prodatu preko interneta
Za robu prodatu preko interneta, potrošač treba da dobije račun, kojim kasnije dokazuje postojanje ugovora o prodaji u eventualnom reklamacionom postupku i zahteva ostvarivanje svojih prava po osnovu odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe/po osnovu garancije. Izdavanje fiskalnih računa odmah nakon naplaćivanja i predaje robe potrošaču, svojstveno je za trgovinu u prodajnom objektu (offline biznis). Međutim, bez obzira na činjenicu što e-trgovci nemaju obavezu da za prodatu robu izdaju fiskalni račun, dužni su da izdaju običan  račun. Opšta obaveza izdavanja računa potrošaču za kupljenu robu/pruženu uslugu utvrđena je u članu 12. Zakona o zaštiti potrošača.

Osim računa, shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača, kod online prodaje, trgovac je dužan da, u razumnom roku po zaključenju ugovora, a najkasnije u vreme isporuke robe, na trajnom nosaču zapisa, potrošaču preda i sledeća dokumenta:

obrazac za odustanak (osim ukoliko je reč o ugovoru na koji se primenjuje izuzetak od prava na odustanak);
čitko i razumljivo predugovorno obaveštenje sačinjeno u skladu sa članom 27. Zakona;
ugovor ili ispravu o ugovoru.
Navedena dokumenta dostavljaju se potrošaču na trajnom nosaču zapisa, što znači da nije obavezna njihova pisana (štampana) forma, već se dokumenta mogu poslati potrošaču i elektronskim putem.

Prema EU Direktivi 2011/83 o potrošačkim pravima, trajni nosač zapisa jeste sredstvo koje potrošaču ili trgovcu omogućava da sačuva informacije koje su mu upućene i kojima može naknadno pristupiti i reprodukovati ih u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja informacija (podataka).

Dakle, trgovac je dužan da na trajnom nosaču zapisa potrošaču, između ostalog, dostavi ugovor ili ispravu o ugovoru. Kako za ugovor o prodaji pokretnih stvari (robe) nacionalni zakoni ne zahtevaju pisanu formu, a kako račun jeste dokaz o zaključenom ugovoru i predstavlja računovodstvenu ispravu (na osnovu koje se evidentiraju poslovne promene), može se zaključiti da se za robu kupljenu preko interneta, račun može dostaviti potrošaču elektronskim putem.

Shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača, račun treba da bude predat/poslat najkasnije na dan isporuke robe (a ne protekom nekoliko dana od dana isporuke). Ovo je važno i iz ugla računanja zakonskih rokova (za saobraznost robe, za predomišljanje, garantni rok itd.), imajući u vidu da se rokovi računaju od dana isporuke odnosno prelaska robe u državinu potrošača.

Mogućnost izdavanja računa odnosno faktura u elektronskom obliku dodatno je uređena Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. U skladu sa odredbama ovog zakona, elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku. Dalje je propisano da se elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom. Dakle, možemo da zaključimo da je moguće izdavanje računa (faktura) u elektronskom obliku.

Osim gore navedenih dokumenata (obrazac za odustanak/račun/predugovorno obaveštenje), trgovac je dužan da potrošaču preda/dostavi i uputstvo za upotrebu/montažu, ukoliko je reč o prodaji tehničke robe – televizor, telefon, računar, električni kućni aparati itd. (član 47. Zakona o zaštiti potrošača).

PRAVO NA ODUSTANAK
Pravo na predomišljanje od online kupovine (zakonski instrument zaštite potrošača)

Kada kupi robu preko interneta, potrošač ima pravo da se predomisli i u roku od 14 dana vrati robu trgovcu, bez obrazloženja.

Period od 14 dana štiti potrošača na taj način što mu se ostavlja dovoljno vremena da:

– pregleda robu,

– utvrdi da li je to upravo ona roba koju je video na monitoru računara, ima li te karakteristike i obeležja koji su istaknuti u e-prodavnici, zatim

– uporedi kvalitet sa cenom i

– na kraju odluči da li ostaje pri kupovini ili od nje odustaje (u literaturi cooling off period).

Ovaj rok od 14 dana računa se od dana kada je roba isporučena potrošaču. Potrošač o svom trošku vraća robu trgovcu.

Zakonom utvrđenom pravu potrošača da odustane od kupovine i robu vrati trgovcu, korelativna je obaveza trgovca da vrati novac potrošaču, i to pun iznos koji je potrošač platio. Međutim, ukoliko je potrošač robu upotrebljavao, odnosno u datom roku od 14 dana koristio robu na način da je smanjio njenu upotrebnu vrednost, trgovac nije dužan da vrati pun iznos potrošaču.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost . Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošakMoguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Izuzeci od prava na predomišljanje

Pravo na predomišlјanje od online kupovine ne važi apsolutno uvek. Iako se u većini slučajeva primenjuje, postoje izuzeci kada se ovo pravo ne primenjuje, što je utvrđeno u članu 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Primera radi, potrošač nema pravo da odustane od online kupovine u slučaju:

Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane (primer 1: potrošač je preko interneta poslala svoje podatke/dimenzije (visina, obim struka, dužina rukava itd), izabrala dezen, model, materijal i naručila šivenje haljine po svojoj meri; primer 2: potrošač je svojoj partnerki za godišnjicu veze naručio šolje za kafu sa oslikanom zajedničkom slikom/ispisanom porukom po želji);
Isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (primer: potrošač je od maloprodajnog trgovinskog lanca online poručio prehrambene namirnice/hranu i isporuka je izvršena na adresu potrošača);
Usluga pripreme i dostavlјanja hrane (bračni par je preko online platforme naručio večeru za dvoje iz omiljenog restorana i narudžbina je isporučena na željenu adresu);
Usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja (primer 1: dve prijateljice su online kupile karte za koncert omiljenog benda; primer 2: otac je svojim sinovima online kupio ulaznice za fudbalsku utakmicu);
Isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlјa ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (primer 1: potrošač je online naručila kozmetičke proizvode (npr. kremu za lice, losion za telo) renomiranog brenda i nakon isporuke ih je isprobala; primer 2: potrošač je na sezonskom sniženju online kupila dva kupaća kostima);
Isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke (primer: online kupovina kompjuterskih programa, igrica itd).
Ukoliko trgovac prodaje robu koja shodno članu 37. Zakona o zaštiti potrošača predstavlja izuzetak od primene prava na predomišljanje, potrebno je da o tome bude jasno istaknuto obaveštenje u web shop-u tog trgovca, kako bi potrošači bili o tome informisani.

Obaveza je trgovca, shodno članu 27. stav 1. tačka 6) navedenog zakona, da potrošača pre zaključenja ugovora obavesti kada pravo na odustanak nije predviđeno, odnosno kada se primenjuje izuzetak od primene tog prava, kao i o okolnostima pod kojima potrošač gubi to pravo (npr. nakon što otvori odnosno otpečati audio/video zapis ili računarski softver, gubi pravo da odustane od kupovine).