Isporuka guma na Vašu adresu

           Isporuka pneumatika putem kurirske službe, može da se oduži na 2-7 radnih dana (ne zavisi od nas, već od kurirske službe i na to nemamo uticaja)

Prodavac je dužan da kupcu preda robu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora za robu koja se nalazi na domaćem lageru. Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je prodavac potvrdio porudžbinu kupca. Isporuka robe izvršiće se na adresu po želji kupca putem kurirske službe, a troškove isporuke snosi prodavac.

Kupac je dužan da primi isporučenu robu i odgovoran je za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao prodavac. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje prodavac ima zbog propuštanja kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično. Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri je, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac snosi kupac.